Navigatie overslaan

Disclaimer

Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van de Stepco

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Stepco zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Stepco stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Stepco met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan de op de website aangeboden informatie worden ontleend. Stepco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Stepco en/of zijn licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stepco niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Stepco. Stepco zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de Stepco slecht verdraagt met de naam en reputatie van Stepco, zijn diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Stepco respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Stepco verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Stepco worden verstrekt via de website van Stepco of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of sollicitaties. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door de Stepco, neem dan contact op met de afdeling Marketing, telefoonnummer: 0475-567 567

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Stepco en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.